ล็อกอิน

รายชื่อในหมวด สถานที่ราชการ-องค์กร ทั้งหมด

พบผลการค้นหาทั้งหมด 6,463 รายการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
MD15751784
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
578 ม.4 ถ.พัฒนา (ทางเข้าบ้านจั่น) ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
เป็นส่วนราชการ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี พ.ศ. 2545 โดยการฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านอุตสาหกรรม และการบริการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศาลแขวงสมุทรปราการ
MD16666691
ศาลแขวงสมุทรปราการ
555 หมู่ 5
ศาลยุติธรรม
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
MD13300575
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ถนนนาพรุ-ท่าแพ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 159หมู่3 ต.โพธ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแสวงหา
MD14219739
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแสวงหา
90/1 ม.4
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
มูลนิธิไทยคม
MD13915629
มูลนิธิไทยคม
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
MD62099295
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ชั้น 3 จรัญสนิทวงศ์ 59
สำนักนายกรัฐมนตรี
MD26375988
สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ต.ดุสิต อ.ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หน่วยงานราชการระดับสูงสุดของชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ ทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป
กระทรวงวัฒนธรรม
MD16372703
กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆ
กระทรวงมหาดไทย
MD59069735
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
MD24099738
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 647 หน้า

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » 

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด