เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการ MThai Directory

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บ Mthai.com ขอเรียนให้ทราบถึงข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลได้ให้หรือใช้บริการโดยผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์นี้ ตกลงยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและ/หรือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ของ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด ในการที่จะเก็บรักษาเผยแพร่ได้ ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด

อนึ่ง บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด สงวนสิทธิที่จะลบ แก้ไข ปรับปรุง หรือนำเสนอข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อยกเว้นความรับผิด (Disclaimer policy)
การนำเสนอข้อมูล ภาพ เสียง ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ ("เนื้อหาในเว็บไซต์") ในเว็บไซต์นี้เกิดจากและอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล และผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งผ่าน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์ระหว่างเจ้าของข้อมูล และผู้ใช้บริการเท่านั้น โดย บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ ดังนั้น บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด จึงไม่รับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ และสมประสงค์ของสินค้า และ/หรือบริการ ตลอดจนเนื้อหาในเว็บไซต์ ดังนั้น หากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก หรือสินค้า และ/หรือบริการที่เสนอผ่านเว็บไซต์นี้ไม่สมตามความประสงค์ หรือสมประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการก็ตาม ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นต่อ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ (Other terms and conditions)
ผู้ใช้บริการ ตกลง และรับทราบว่า สินค้า และ/หรือบริการ ตลอดจนเนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการติดต่อ ซื้อ ขาย หรือกระทำธุรกรรมอื่นใดกับเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด เป็นเพียงสื่อกลางไม่สามารถรับประกัน และไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา และระยะเวลาในการส่งมอบ โดยเจ้าของข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น

ผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะต้องไม่กระทำกาอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด หรือของบุคคลภายนอก ตลอดจนห้ามมิให้ผู้ใช้บริการและ/หรือเจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ กระทำการอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนำข้อความและ/หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาที่เผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ

ทั้งนี้การเยี่ยมชมและ/หรือการใช้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร 02-502-0700 ext.7622 Email:sme.ad@mono.co.th

ข้อมูลได้รับการอัพเดทเป็นประจำ
มีสิทธิ์อยู่ในอันดับต้นๆ ของแต่ละหมวด